مقررات انتخاب واحد دانشجویان بالینـی (استیودنتی)

1-دانشجویان کلیه مقاطع بالینی موظف هستند پس از انتخاب واحد اینترنی و ارسال به استاد مشاور پس از انتخاب واحد با مراجعه مجدد به سایت، وضعیت انتخاب واحد خود را چک نمایند، زیرا ممکن است پس از کنترل دروس توسط دانشکده بعلت هرگونه اشکال، دروس انتخاب شده، تائید نگردد، و دانشجو مجبور باشد به دانشکده مراجعه نمایند، علی ایحال در صورت تائید نشدن دروس پس از کنترل و برگشت دروس به دانشجو، در صورتیکه توسط دانشجو اقدامی صورت نگیرد. دانشجوی مزبور به گروه های مربوطه معرفی نخواهد شد و عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد.

2- دانشجویانی که از نیمسال جاری مقاطع استیودنتی یا اکسترنی یا اینترنی را شروع می نمایند بایستی جهت دریافت تگ مربوطه با همراه داشتن یک قطعه عکس 4×3 به آموزش مراجعه نمایند.

3 -کلیه دانشجویان استیودنت، اکسترن، اینترن که مراحل انتخاب واحد را انجام داده اند چنانچه با کتابخانه تسویه حساب ننموده اند ثبت نهایی دروس آنان از طرف آموزش امکان پذیر نخواهد بود.

4 دانشجویانی که در نیمسال گذشته از مرخصی اضطراری استفاده نموده بایستی جهت تکمیل فرم به آموزش دانشکده (امور بالینی) مراجعه نماید. عواقب عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

5-دانشجویانی که در نیمسال قبل در دروس تئوری بالینی نمرة قبولی کسب ننموده اند ملزم به اخذ مجدد این دروس در سه ماهه اول نیمسال جاری می باشند. و بایستی براساس جدول شماره 2 که مربوط به تکرار دروس تئوری بالینی می باشد، دروس مذکور را برای بار دوم و یا بار سوم با گروه مربوط به سه ماهه اول نیمسال جاری مجدداً اخذ نمایند.

6-کلیه دانشجویان استیودنت در پایان دوره استیودنتی مجاز به استفاده از یک هفته مرخصی در شهریور ماه با اجازه معاونت آموزشی دانشکده می باشند.

 

نیمسال اول 87-88 

گروه

لیست روتیشن دانشجویان استیودنت

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

1

زنان

اطفال

2

زنان

اطفال

3

زنان

اطفال

4

اطفال

زنان

5

اطفال

زنان

6

اطفال

زنان

7

داخلی

جراحی

8

داخلی

جراحی

9

داخلی

جراحی

10

جراحی

داخلی

11

جراحی

داخلی

12

جراحی

داخلی

 

جدول شماره 1: دروس مقطع استیودنتـی

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی جراحی

101528

9

تئوری بالینی جراحی

1-101525

4

کارآموزی اطفال 1

1-101473

9

تئوری بالینی اطفال

1-101527

5

کارآموزی زنان

1-101528

9

تئوری بالینی زنان

1-101526

3

اخلاق پزشکی

101444

2

کارآموزی داخلی 1

1-101471

9

تئوری بالینی گوارش

1-101517

1

تئوری بالینی قلب

1-101518

1

تئوری بالینی روماتیسمی

1-101519

1

تئوری بالینی کلیه

1-101520

1

تئوری بالینی غدد

1-101521

1

تئوری بالینی خون

1-101522

1

تئوری بالینی اعصاب

1-101523

1

تئوری بالینی ریه

1-101524

1

اخلاق پزشکی

101444

2

اخذ درس اخلاق پزشکی همراه با درس کارآموزی زنان الزامی است.

 

 

جدول شماره 2: تکرار دروس تئوری بالینی مقطع استیودنتی

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تکرار تئوری بالینی جراحی (بار دوم)

2-101525

4

تکرار تئوری بالینی جراحی (بار سوم)

3-101525

4

تکرار تئوری بالینی اطفال (بار دوم)

2-101527

5

تکرار تئوری بالینی اطفال (بار سوم)

3-101527

5

تکرار تئوری بالینی زنان (بار دوم)

2-101526

3

تکرار تئوری بالینی زنان (بار سوم)

3-101526

3

تکرار تئوری بالینی گوارش (بار دوم و سوم)

3و2-101517

1

تکرار تئوری بالینی روماتیسمی (بار دوم و سوم)

3و2-101519

1

تکرار تئوری بالینی کلیه ( بار دوم و سوم)

3و2-101520

1

تکرار تئوری بالینی غدد (بار دوم و سوم)

3و2-101521

1

تکرار تئوری بالینی خون (بار دوم و سوم)

1-101522

1

تکرار تئوری بالینی اعصاب (باردوم و سوم)

1-101523

1

تکرار تئوری بالینی ریه (بار دوم و سوم)

1-101524

1

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-3-28 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ