مقررات انتخاب واحد دانشجویان بالینـی (اینترنی)

1-دانشجویان کلیه مقاطع بالینی موظف هستند پس از انتخاب واحد اینترنی و ارسال به استاد مشاور تا پس از انتخاب واحد با مراجعه مجدد به سایت، وضعیت انتخاب واحد خود را چک نمایند، زیرا ممکن است پس از کنترل دروس توسط دانشکده بعلت هرگونه اشکال، دروس انتخاب شده، تائید نگردد، و دانشجو مجبور باشد به دانشکده مراجعه نمایند، علی ایحال در صورت تائید نشدن دروس پس از کنترل و برگشت دروس به دانشجو، در صورتیکه توسط دانشجو اقدامی صورت نگیرد. دانشجوی مزبور به گروه های مربوطه معرفی نخواهد شد و عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد.

2- دانشجویانی که از نیمسال جاری مقاطع استیودنتی یا اکسترنی یا اینترنی را شروع می نمایند بایستی جهت دریافت تگ مربوطه با همراه داشتن یک قطعه عکس 4×3 به آموزش مراجعه نمایند.

3 -کلیه دانشجویان استیودنت، اکسترن، اینترن که مراحل انتخاب واحد را انجام داده اند چنانچه با کتابخانه تسویه حساب ننموده اند ثبت نهایی دروس آنان از طرف آموزش امکان پذیر نخواهد بود.

4 دانشجویانی که در نیمسال گذشته از مرخصی اضطراری استفاده نموده بایستی جهت تکمیل فرم به آموزش دانشکده (امور بالینی) مراجعه نماید. عواقب عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

5-دانشجویان مقطع اکسترنی در بخشهای مینور و میجور مجاز به یک استفاده از یک هفته مرخصی در هفته آخر تیرماه می باشند..

6-دانشجویان مقطع اینترنی مجاز به استفاده از یک هفته مرخصی در یکی از دروس انتخابی یک یا انتخابی دو می باشند.

7- دانشجویانی که در نیمسال گذشته از مرخصی اضطراری استفاده نموده بایستی جهت تکمیل فرم به آموزش دانشکده (امور بالینی) مراجعه نماید. عواقب عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

8- دانشجویان حائز شرایط شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی ملزم به اخذ درس امتحان جامع پره اینترنی با شماره درس (101600) می باشند.

9- امتحان جامع پیش کارورزی دوره چهل و سوم در روز پنجشنبه مورخ 15/12/87 برگزار می گردد. واجدین شرایط که در آذرماه اقدام به ثبت نام امتحان پیش کارورزی نموده اند جهت دریافت کارت ورود به جلسه درروز چهارشنبه مورخ 14/12/87 به آموزش بالینی دانشکده مراجعه نمایند.

10- متقاضیان شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی ملزم به ارائه و تصویب proposal پایان نامه خود تا قبل از شرکت در امتحان می باشند.

11- دانشجویانی که پس از اتمام دورة اینترنی موفق به تحویل پایان نامه نشده اند با مراجعه به آموزش ملزم به انتخاب درس پایان نامه صفر واحدی می باشند.

12-دانشجویانی که مقطع اینترنی را از نیمسال اول 87-88 شروع می نمایند چنانچه ملزم به اخذ دروس از مقطع اکسترنی (جدول شماره 1) میباشند باید قبل از اخذ دروس اینترنی، دروس مذکور را براساس جدول دروس اکسترنی اخذ نمایند.

  

دروس اینترنی نیمسال دوم 88-87

ردیف

نیمسال اول و دوم اینترنی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

1

داخلــــی

اتفاقات و اسکــرین

مرخصی

جراحی 1

2

داخلــــی

اتفاقات و اسکــرین

جراحی 1

مرخصی

3

اتفاقات و اسکــرین

مرخصـی

جراحی 1

جراحــی 2

4

اتفاقات و اسکــرین

جراحی 1

مرخصـی

جراحــی2

5

مرخصـی

جراحی 1

جراحــی2

بهداشت

انتخابی 2

6

جراحی 1

مرخصـی

جراحــی2

انتخابی 2

بهداشت

7

جراحــی2

بهداشت

انتخابی 2

زنـــان

8

جراحــی2

انتخابی 2

بهداشت

زنـــان

9

بهداشت

انتخابی 2

زنـــان

اطفــال

10

انتخابی 2

بهداشت

زنـــان

اطفــال

11

زنـــان

اطفــال

روانپزشکی

انتخابی 1

12

زنـــان

اطفــال

انتخابی 1

روانپزشکی

13

اطفــال

روانپزشکی

انتخابی 1

داخلــــی

14

اطفــال

انتخابی 1

روانپزشکی

داخلــــی

15

روانپزشکی

انتخابی 1

داخلــــی

اتفاقات و اسکــرین

16

انتخابی 1

روانپزشکی

داخلــــی

اتفاقات و اسکــرین

 

گروه

نیمسال سوم اینترنی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

1

اطفــال

روانپزشکی

انتخابی 1

2

اطفــال

انتخابی 1

روانپزشکی

3

روانپزشکی

انتخابی 1

داخلـــی

4

انتخابی 1

روانپزشکی

داخلــی

5

داخلـــی

اتفاقات و اسکــرین

6

داخلـــی

اتفاقات و اسکــرین

7

اتفاقات و اسکــرین

مرخصی

جراحی 1

8

اتفاقات و اسکــرین

جراحی 1

مرخصی

9

مرخصی

جراحی 1

جراحــی2

10

جراحی 1

مرخصی

جراحــی 2

11

جراحــی2

بهداشت

انتخابی 2

12

جراحــی2

انتخابی 2

بهداشت

13

بهداشت

انتخابی 2

زنــان

14

انتخابی 2

بهاشت

زنــان

15

زنــان

اطفــال

16

زنــان

اطفــال

 

انتخابی 1: شامل : گوش، حلق و بینی و چشم

انتخابی 2 شامل: اعصاب( داخلی)، عفونی (اطفال)، قلب( داخلی)، پوست، بیهوشی، جراحی پلاستیک، سوختگی، طب سرپایی داخلی، طب سرپایی اطفال

 

 

شماره 1: دروس مقطع اکسترنی

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی داخلی 2

2-101471

6

کارآموزی اطفال 2

2-101473

6

کارآموزی بهداشت

6-101414

3

کارآموزی ENT

3-101528

3

کارآموزی چشم

2-101528

3

کارآموزی روانپزشکی

101477

3

کارورزی توانبخشی

5-101529

4

بیماریهای روانی

101486

2

کارآموزی رادیولوژی

101478

3

کارورزی پوست

101479

4

کارآموزی بیهوشی

3-101472

3

پزشکی قانون

101468

2

 

 

جدول شماره 2: جدول دروس اینترنی

کارورزی داخلی

8 واحد

101553

کارورزی اتفاقات و اسکرین

8 واحد

101554

کارورزی اطفال 2

8 واحد

10555

کارورزی زنان

8 واحد

101556

کارورزی جراحی 1

4 واحد

1-101529

کارورزی جراحی 2

8 واحد

2-101529

کارورزی بهداشت

4 واحد

101557

کارورزی توانبخشی

4 واحد

4-101529

انتخابی 1 (کارورزی چشم)

4 واحد

101550

انتخابی 1 (کارورزی ENT)

4 واحد

101551

انتخابی2(کارورزی قلب)

4 واحد

101552

انتخابی 2 (کارورزی اعصاب داخلی)

4 واحد

1-101530

انتخابی 2 (کارورزی عفونی اطفال)

4 واحد

2-101530

انتخابی 2 (کارورزی پوست)

4 واحد

4-101530

انتخابی 2 (کارورزی بیهوشی)

4 واحد

6-101530

انتخابی 2 (کارورزی جراحی پلاستیک)

4 واحد

5-101530

انتخابی 2 (کارورزی سوختگی)

4 واحد

101529

فرصت پایان نامه

-

101530

پایان نامه

6 واحد

101469

امتحان جامع پره اینترنی

-

101600

انتخابی 2 (کارورزی طب سرپایی اطفال)

4 واحد

8-101530

انتخابی 2 (کارورزی طب سرپایی داخلی)

4 واحد

9-101530

 

 

 

 

 

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-9-26 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ