مقررات انتخاب واحد دانشجویان بالینـی (اکسترنی)

1-دانشجویان کلیه مقاطع بالینی موظف هستند پس از انتخاب واحد اینترنی و ارسال به استاد مشاور تا پس از انتخاب واحد با مراجعه مجدد به سایت، وضعیت انتخاب واحد خود را چک نمایند، زیرا ممکن است پس از کنترل دروس توسط دانشکده بعلت هرگونه اشکال، دروس انتخاب شده، تائید نگردد، و دانشجو مجبور باشد به دانشکده مراجعه نمایند، علی ایحال در صورت تائید نشدن دروس پس از کنترل و برگشت دروس به دانشجو، در صورتیکه توسط دانشجو اقدامی صورت نگیرد. دانشجوی مزبور به گروه های مربوطه معرفی نخواهد شد و عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد.

2- دانشجویانی که از نیمسال جاری مقاطع استیودنتی یا اکسترنی یا اینترنی را شروع می نمایند بایستی جهت دریافت تگ مربوطه با همراه داشتن یک قطعه عکس 4×3 به آموزش مراجعه نمایند.

3 -کلیه دانشجویان استیودنت، اکسترن، اینترن که مراحل انتخاب واحد را انجام داده اند چنانچه با کتابخانه تسویه حساب ننموده اند ثبت نهایی دروس آنان از طرف آموزش امکان پذیر نخواهد بود.

4 دانشجویانی که در نیمسال گذشته از مرخصی اضطراری استفاده نموده بایستی جهت تکمیل فرم به آموزش دانشکده (امور بالینی) مراجعه نماید. عواقب عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

5-دانشجویان استیودنت و اکسترنی که در نیمسال قبل در دروس تئوری بالینی نمرة قبولی کسب ننموده اند ملزم به اخذ مجدد این دروس در سه ماهه اول نیمسال جاری می باشند. و بایستی براساس جدول شماره 2 که مربوط به تکرار دروس تئوری بالینی می باشد، دروس مذکور را برای بار دوم و یا بار سوم با گروه مربوط به سه ماهه اول نیمسال جاری مجدداً اخذ نمایند.

6- از نیمسال دوم 87-86 درس کارورزی روانپزشکی در مقطع اکسترنی ارائه نمی گردد و به جای آن دانشجویان درس کارورزی توانبخشی را با شماره درس (5-101529) اخذ می نمایند.

7-در زمان انتخاب واحد دانشجویان اکسترن همزمان با اخذ درس کارآموزی روانپزشکی بایستی درس 2واحدی بیماریهای روانی را نیز اخذ نمایند.

8-دانشجویانی که از نیمسال جاری دورة اکسترنی را شروع می نمایند براساس هماهنگی بایستی نسبت به افتتاح حساب نزد بانک ملت شعبه پزشکی واقع در خیابان زند ابتدای بیست متری سینما سعدی اقدام نمایند و شماره حساب خود را تا ماه قبل از شروع اکسترنی به حسابداری دانشکدة پزشکی اعلام نمایند.

دانشجویان متاهل جهت دریافت حقوق بایستی کپی صفحات اول و دوم سند ازدواج و کپی شناسنامه زوجین را به آموزش دانشکدة پزشکی تحویل نمایند.

9-دانشجویان مقطع اکسترنی در طول یکسال تحصیل مجاز به یک استفاده از یک هفته مرخصی در هفته آخر تیرماه می باشند..

شرایط شرکت در امتحان جامع پره اینترنی:

1- امتحان جامع پیش کارورزی در اسفند ماه و شهریورماه هر سال تحصیلی برگزار می گردد. شرکت در آزمون مذکور منوط به موفقیت در آزمون کلیه بخش ها و درس های مرحله سوم (استیودنتی و اکسترنی) می باشد.

2-میانگین کل مرحله سوم جهت شرکت در آزمون مذکور الزاماً باید 14 باشد.

3-دانشجویانی که کلیه واحدهای بالینی مرحله سوم آنها به پایان رسیده و یا دانشجویانی که در زمان معرفی به آزمون پیش کارورزی در حال گذراندن آخرین دروس بالینی هستند، چنانچه تا زمان امتحان آن دروس اتمام می یابد با رعایت سایر مقررات مجاز به شرکت در آزمون می باشند.

4-دانشجویانی که شرایط شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی را دارند ملزم به ارائه و تصویب پروپوزال پایان نامه خود تا قبل از شرکت در امتحان می باشند. در صورت عدم تصویب، مجاز به شرکت در امتحان نخواهند بود.

5-چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخش هایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع اعلام نشده باشد دانشجو بصورت مشروط در آزمون شرکت می نماید و در صورتیکه بعد از اعلام نمره دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علیرغم قبولی در آن دروس، میانگین کل مرحله سوم به حدنصاب نرسیده باشد نتیجه آزمون وی کان لم یکن تلقی می گردد. و آزمون مذکور جزء دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد. تا کسب نمرة قبولی در درس و یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین لازم اجازة شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط نخواهد داشت.

6-چنانچه غیبت دانشجوی شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی غیرموجه باشد مردود محسوب خواهد شد.

این دانشکده ضمن رعایت شرایط شرکت و قبولی در امتحان جامع پره اینترنی به شرح فوق، در هر دوره امتحان تابع دستورالعمل دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.

 

 

لیست روتیشن دانشجویان اکسترنی نیمسال دوم 87-88

 

 

 

جدول شماره 1: دروس مقطع اکسترنی

ردیف

نیمسال اول اکستـــرنی (نیمسال دوم 88-87)

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

1

داخلی

داخلی

روانپزشکی

روانپزشکی

اطفال

اطفال

2

داخلی

داخلی

روانپزشکی

روانپزشکی

اطفال

اطفال

3

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

روانپزشکی

روانپزشکی

4

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

روانپزشکی

روانپزشکی

5

روانپزشکی

روانپزشکی

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

6

روانپزشکی

روانپزشکی

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

7

بهداشت

بیهوشی

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

8

بیهوشی

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

بهداشت

9

چشم

ENT

پوست

رادیولوژی

بهداشت

یبهوشی

10

ENT

پوست

رادیولوژی

بهداشت

بیهوشی

چشم

11

پوست

رادیولوژی

بهداشت

بیهوشی

چشم

ENT

12

رادیولوژی

بهداشت

بیهوشی

چشم

ENT

پوست

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی داخلی 2

2-101471

6

کارآموزی اطفال 2

2-101473

6

کارآموزی بهداشت

6-101414

3

کارآموزی ENT

3-101528

3

کارآموزی چشم

2-101528

3

کارآموزی روانپزشکی

101477

3

کارورزی توانبخشی

5-101529

4

بیماریهای روانی

101486

2

کارآموزی رادیولوژی

101478

3

کارورزی پوست

101479

4

کارآموزی بیهوشی

3-101472

3

پزشکی قانون

101468

2

 

 

جدول شماره 2: تکرار دروس تئوری بالینی مقطع استیودنتی

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تکرار تئوری بالینی جراحی (بار دوم)

2-101525

4

تکرار تئوری بالینی جراحی (بار سوم)

3-101525

4

تکرار تئوری بالینی اطفال (بار دوم)

2-101527

5

تکرار تئوری بالینی اطفال (بار سوم)

3-101527

5

تکرار تئوری بالینی زنان (بار دوم)

2-101526

3

تکرار تئوری بالینی زنان (بار سوم)

3-101526

3

تکرار تئوری بالینی گوارش (بار دوم و سوم)

3و2-101517

1

تکرار تئوری بالینی روماتیسمی (بار دوم و سوم)

3و2-101519

1

تکرار تئوری بالینی کلیه ( بار دوم و سوم)

3و2-101520

1

تکرار تئوری بالینی غدد (بار دوم و سوم)

3و2-101521

1

تکرار تئوری بالینی خون (بار دوم و سوم)

1-101522

1

تکرار تئوری بالینی اعصاب (باردوم و سوم)

1-101523

1

تکرار تئوری بالینی ریه (بار دوم و سوم)

1-101524

1

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-9-26 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ