دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي پيوسته اتاق عمل ورودي مهر 91

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

تشريح 1

2

161001

استاد بخش

2

فيزيولوژي

2

161003

استاد بخش

3

زبان پيش‌دانشگاهي  گروه 7

3

221207

استاد بخش

4

زبان عمومي 1 گروه 6

4

221201

استاد بخش

5

تربيت بدني 1

1

649201

استاد بخش

6

اصول و فنون عملكرد اسكراب

2

161021

آقاي رحيميان

7

اصول و فنون عملكرد سيار

2

161020

خانم سعادت

8

اصطلاحات پزشكي

1

161016

آقاي زارع

9

اصول استريليزاسيون

1

161022

آقاي زارع

10

ميكروب شناسي و انگل‌شناسي

3

161006

استاد بخش

11

انديشه اسلامي 1

براداران گروه 10

خواهران گروه 15

2

261207

استاد بخش

 

جمع كل واحد

23 واحد

 

 

 

توجه : دانشجويان تا سقف 20 واحد مي‌توانند انتخاب واحد كنند كساني كه زبان پيش‌ دارند نمي‌توانند همزمان زبان عمومي يك را بگيرند.

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود


 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي پيوسته اتاق عمل ورودي مهر 90

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

كارآموزي اصول و فنون عملكرد اسكراب

2

161042

خانم م ـ اميري

2

كارآموزي بخش استريل مركزي

2

161041

خانم آ ـ اميري

3

روانشناسي عمومي

2

161014

خانم ستوده

4

اخلاق حرفه‌اي در اتاق عمل

1

161038

آقاي اسلامي

5

فوريت‌ها

1

161036

آقاي اسلامي

6

زبان عمومي 2 گروه 12

4

2210202

استاد بخش

7

زبان تخصصي گروه 1

2

161017

استاد بخش

8

آشنايي با بيماري‌هاي داخلي

2

161025

آقاي طبيب

9

آسيب شناسي

1

161007

استاد بخش

10

ايمونولوژي

2

161009

استاد بخش

11

انديشه اسلامي 2

خواهران گروه 8

برادران گروه 10

2

2612072

استاد بخش

12

تفسير موضوعي قرآن

خواهران گروه 16

برادران گروه 17

2

261211

استاد بخش

13

تربيت بدني 2

1

649202

استاد بخش

 

جمع كل واحد

23 واحد

 

 

 

توجه: دانشجويان مي‌توانند تا سقف 20 واحد از بين دروس عمومي براساس برنامه و نياز خود انتخاب درسي نمايند.

(زبان عمومي 2 همزمان با زبان تخصصي نبايد انتخاب گردد)

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود


 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ورودي بهمن 90

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

ايمونولوژي

2

165502

استاد بخش

2

انقلاب اسلامي ايران

خواهران گروه 7

برادران گروه 8

2

261209

استاد بخش

3

زبان تخصصي  گروه1

2

161017

استاد بخش

4

مديريت در اتاق عمل

2

165518

خانم جهان‌بين

5

تاريخ تحليلي صدراسلام

خواهران گروه 14

برادران گروه 12

2

261210

استاد بخش

6

تكنولوژي جراحي گوارش و غدد

3

165510

خانم م ـ اميري

7

اصول پيشرفته مراقبت در بخش بهبودي

2

165517

آقاي رحيميان

8

بهداشت روان در اتاق عمل

2

165507

خانم ستوده

9

كارآموزي اتاق عمل اختصاصي

3

165522

آقاي طبيب

10

كارآموزي اتاق عمل اورژانس

2

165521

خانم آ ـ اميري

 

جمع كل واحد

22 واحد

 

 

 

توجه: دانشجويان محترم تا سقف 20 واحد انتخاب نمايند.

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود


 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي پيوسته اتاق عمل ورودي مهر 89

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

كارآموزي پرستاري بخشهاي د ـ ج

2

161039

خانم منصوري

2

كارآموزي روشهاي احياء قلبي ريوي

1

161044

آقاي طبيب

3

تكنولوژي جراحي اعصاب و ارتوپدي

3

161029

خانم م ـ اميري

4

تكنولوژي جراحي زنان و اورولوژي

2

161027

خانم آ ـ اميري

5

تكنولوژي جراحي چشم E.N.T

2

161030

خانم آ ـ آميري

6

مديريت در اتاق عمل

2

161037

خانم جهان‌بين

7

مراقبت در اتاق بهبودي

2

161035

آقاي رحيميان

8

زبان عمومي 2 گروه 12

4

221202

استاد بخش

9

زبان تخصصي گروه 1

2

161017

استاد بخش

10

تفسير موضوعي قرآن

برادران گروه 17

خواهران گروه 16

2

261211

استاد بخش

11

انقلاب اسلامي ايران

برادران گروه 8

خواهران گروه 7

2

261209

استاد بخش

 

جمع كل واحد

22 واحد

 

 

 

 

توجه: دانشجويان محترم با رعايت پيشنياز تا سقف 20 واحد انتخاب نمايند (درس زبان عمومي 2 پيشنياز زبان تخصصي مي‌باشد)

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود

 


 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي ناپيوس ته اتاق عمل ورودي بهمن 89  

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

كارآموزي در عرصه E.N.T

1

165527

خانم آ ـ اميري

2

كارآموزي در عرصه پوست و سوختگي

1

165530

خانم م ـ اميري

3

كارآموزي در عرصه چشم

1

165529

خانم آ ـ اميري

4

كارآموزي در عرصه تراكس

1

165533

خانم م ـ اميري

5

كارآموزي در عرصه اطفال

1

165535

آقاي طبيب

6

كارآموزي در عرصه گوارش و غدد

1

165536

آقاي طبيب

 

جمع كل واحد

6 واحد

 

 

 

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود


 

 

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

دروس ارائه شده كارشناسي پيوسته اتاق عمل ورودي مهر 88

نيمسال اول تحصيلي 92-1391 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

1

كارآموزي در عرصه اعصاب

2

161049

آقاي طبيب

2

كارآموزي در عرصه سوختگي و ترميم

2

161050

خانم م ـ اميري

3

كارآموزي در عرصه زنان

2

161051

خانم آـ اميري

4

كارآموزي در عرصه اورولوژي

2

161052

خانم آ ـ اميري

5

كارآموزي در عرصه گوارش و غدد

2

161059

خانم م ـ اميري

6

كارآموزي در عرصه ارتوپدي

2

161048

آقاي طبيب

7

كارآموزي مديريت

1

161046

آقاي طبيب

 

جمع كل واحد

13 واحد

 

 

 

كليه كلاسهاي بخش معارف در دانشكده پرستاري تشكيل مي شود

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-9 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ