واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 ورودی 91 پرستاری

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعدادواحد

گروه درس

پیشنیاز وهمنیاز

عملی

نظری

1

اصول ومهارتهای پرستاری عملي

160257

1

 

40

 

2

زبان پیش دانشگاهی

221207

 

3

40

 

3

اصول ومهارتهای پرستاری نظري

160288

 

3

40

 

4

تشریح

160289

 

2

40

 

5

فیزیولوژی

160290

 

3

40

 

6

بیوشیمی

160291

 

2

40

 

7

اندیشه اسلامی1

2612071

 

2

40

 

8

انگل شناسی

160292

 

2

40

 

9

میکروب شناسی

160293

 

2

40

 

 

جمع واحد

 

 

20

 

 

 

 

واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 ورودی 90پرستاری

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعدادواحد

گروه درس

پیشنیاز وهمنیاز

عملی

نظری

1

اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها

160295

 

2

40

 

2

زبان انگلیسی عمومی (2)

221202

 

4

40

زبان عمومی1

3

یادگیری واصول آموزش به مددجو

160296

5/

5/

40

 

4

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی (1)

160261

1

 

40

 

5

انقلاب اسلامی ایران

2612091

 

2

خواهران41

برادران42

 

6

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

261212

 

2

خواهران:40

برادران:41

 

7

پرستاری بهداشت جامعه (1)

160297

 

2

40

 

8

روانشناسی فردی واجتماعی

160298

 

2

40

 

9

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (2)

160263

 

4

40

داروشناسي-داخلي جراحي 1

 

جمع واحد

 

 

20

 

 

 

  

واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 ورودی 89 پرستاری

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعدادواحد

گروه درس

پیشنیاز وهمنیاز

عملی

نظری

1

تفسیرموضوعی قرآن

2612111

 

2

40

 

2

بررسی وضعیت سلامت تئوری

160305

 

5/

40

 

3

کارآموزی بررسی وضعیت سلامت

160307

5/

 

40

 

4

پرستاری بهداشت جامعه (3)

160300

 

1

40

 

5

تربیت بدنی (2)

649202

1

 

خواهران:42

برادران:43

تربيت بدني 1

6

پرستاری بهداشت روان (1)

160267

 

2

40

روانشناسی اجتماعی

7

پرستاری بهداشت مادران ونوزادان (2)

160268

 

2

40

بهداشت مادران و نوزادان 1

8

پرستاری کودکان (1)

160306

 

2

40

بهداشت مادران و نوزادان 1

9

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (4)

160269

 

4

40

داخلي جراحي 3

10

تنظیم خانواده

261205

 

1

خواهران:40

برادران:41

 

11

کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی – جراحی (3)

160270

 

2

40

 

 

جمع واحد

 

 

18

 

 

  

واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 ورودی88  پرستاری

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعدادواحد

گروه درس

پیشنیاز وهمنیاز

عملی

نظری

1

کارآموزی پرستاری کودکان

160255

1

 

40

 

2

کارآموزی پرستاری بهداشت مادران ونوزادان

160275

1

 

40

 

3

کارآموزی درعرصه داخلی جراحی (1)

160277

1

 

40

 

4

کارآموزی درعرصه داخلی جراحی  (2)

160278

1

 

40

 

5

کارآموزی درعرصه داخلی جراحی (3)

160279

3

 

40

 

6

کارآموزی درعرصه پرستاری کودکان(1)

160282

1

 

40

 

7

کارآموزی درعرصه پرستاری بهداشت مادران ونوزادان(1)

160283

1

 

40

 

8

کارآموزی درعرصه پرستاری بهداشت جامعه (2)

160310

2

 

40

 

 

جمع واحد

 

11

 

 

 

 

   

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-9 10:41    آمار بازدیدکنندگان   :  9952        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ