دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 90

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

شيمی آلی (1) نظری

120410

1

3

شيمی عمومی نظری

2

شيمی آلی (1) عملی

1204102

1 خواهران

2 برادران

3 مختلط

1

شيمی عمومی، همزمان با شيمی آلی (1) نظری

3

باکتری شناسی نظری

120487

1

3

بيولوژی مولکولی و ژنتيک

4

ويروس شناسی نظری

120488

1

1

همزمان با ميکروب شناسی

5

ميکروب شناسی عملی ( پس از ثبت واحد بايد در آزمايشگاه ميکروب دانشکده پزشکی تعيين گروه نمايند)

120489

1

1

بيولوژی مولکولی و ژنتيک و هم زمان با ميکروب شناسی نظری

6

فيزيک عملی ( پس از ثبت واحد بايد در آزمايشگاه فيزيک دانشکده پزشکی تعيين گروه نمايند)

1204021

1

1

فيزيک نظری

7

رياضيات

1204072

1

3

---

8

انديشه اسلامی (2)

2612072

7 خواهران

8 برادران

2

انديشه اسلامی (1)

9

تربيت بدنی (2)

649202

طبق برنامه دانشکده پيراپزشکی

1

تربيت بدنی (1)

10

زبان عمومی (1)

221201

5

4

پيش دانشگاهی

11

زبان عمومی (2)

221202

6 و 7

4

زبان عمومی (1)

تذکر : چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

**********************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

شيمی آلی (1) نظری

سه شنبه 2/3/914 ساعت 12-10

سه شنبه 27/4/91 ساعت 10-8

2

رياضيات

شنبه 6/3/91 ساعت 14-12

پنجشنبه 22/4/91 ساعت 10-8

3

باکتری شناسی نظری

سه شنبه 19/2/91 ساعت 10-8

شنبه 10/4/91 ساعت 10-8

 

زبان پيش دانشگاهی

چهارشنبه 13/2/91 ساعت 13-11:30

يکشنبه 11/4/91 ساعت 10-8

4

زبان عمومی (1)

پنجشنبه 14/2/91 ساعت 10-8

چهارشنبه 14/4/91 ساعت 10-8

5

انديشه اسلامی (2)

شنبه 16/2/91 ساعت 13-12

شنبه 24/4/91 ساعت 10-8

6

زبان عمومی (2)

چهارشنبه 13/2/91 ساعت 13-11:30

دوشنبه 19/4/91 ساعت 10-8

7

ويروس شناسی

دوشنبه 25/2/91 ساعت 12-11

دوشنبه 26/4/91 ساعت 12-10

**********************************************************************************

ايام هفته

10-8

12-10

14:30-12:30

16-14

18-16

شنبه

زبان عمومی (1) يا (2)

باکتری شناسی

رياضيات ساعت 15:30-12:30

يکشنبه

انديشه (2) خواهران (حجت الاسلام کاکايي)

انديشه (2) برادران

(دکتر مهرکی در محل دانشکده پزشکی)

شيمی آلی (1) نظری

شيمی آلی(1) عملی گروه (1)

تربيت بدنی (2)

شيمی آلی(1) عملی گروه (2)

ساعت 16:30-14:30

شيمی آلی(1) عملی گروه (3) مختلط

ساعت 18:30-16:30

دوشنبه

زبان عمومی (1) يا (2)

با کتری شناسی ساعت 11-10

ويروس شناسی ساعت 12-11

باکتری شناسی عملی

سه شنبه

شيمی آلی (1) نظری

فيزيک عملی ساعت 16:30-12:30 در سه گروه يک ساعت طول می کشد

چهارشنبه

فيزيک عملی

فيزيک عملی

با کتری شناسی عملی

   

پنجشنبه

تربيت بدنی (2)

تربيت بدنی (2)

     

دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 89

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

شيمی تجزيه نظری

120408

1

2

شيمی عمومی

2

شيمی تجزيه عملی

120409

1 برادران

2 مختلط

3 خواهران

2

شيمی عمومی، همزمان با شيمی تجزيه نظری

3

کمک های اوليه نظری

1204241

1

1

---

4

کمک های اوليه عملی

1204242

1

1

همزمان با کمک های اوليه نظری

5

فيزيولوژی (2) نظری

120418

1

4

فيزيولوژی (1) نظری، هم زمان با بيوشيمی پايه

6

فيزيولوژی (2) عملی

1204181

1 و2

5/0

همزمان با فيزيولوژی (2) نظری

7

تفسير موضوعی قرآن

2612111

4 خواهران

5 برادران

2

---

8

اصول خدمات بهداشتی

1204211

1

1

---

9

شيمی آلی (2) نظری

1204111

1

3

شيمی آلی (1) نظری

تذکر : 1- چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

2- دانشجويان با همراه چک ليست برای تعيين گروه فيزيولوژی عملی به بخش فيزيولوژی مراجعه فرمايند.

**********************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

شيمی تجزيه نظری

دوشنبه 18/2/91 ساعت 10-8

چهارشنبه 14/4/91 ساعت 10-8

2

فيزيولوژی (2) نظری

يکشنبه 24/2/91 ساعت 10-8

شنبه 10/4/91 ساعت 14-12

3

تفسير موضوعی قرآن

شنبه 9/2/91 ساعت 13-12

شنبه 17/4/91 ساعت 10-8

4

کمک های اوليه نظری

چهارشنبه 13/2/91 ساعت 10-8

چهارشنبه 21/4/91 ساعت 10-8

5

شيمی آلی (2) نظری

سه شنبه 2/3/91 ساعت 12-10

سه شنبه 27/4/91 ساعت 10-8

6

اصول خدمات بهداشتی

---

پنجشنبه 15/4/91 ساعت 10-8

7

رياضيات

شنبه 6/3/91 ساعت 14-12

پنجشنبه 22/4/91 ساعت 10-8

8

شيمی آلی (2) نظری

سه شنبه 2/3/91 ساعت 12-10

سه شنبه 27/4/91 ساعت 10-8

 

ايام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

فيزيولوژی (2) نظری

رياضيات (دکتر نوری در تاريخ 26/9/90 معرفی توسط دکتر زارع)

فيزيولوژی (2) عملی گروه 1 ساعت 14:30-12:30

رياضيات

يکشنبه

شيمی تجزيه عملی گروه (1) برادران

شيمی تجزيه عملی گروه (2) مختلط

شيمی آلی (2) نظری

شيمی تجزيه عملی گروه (3) خواهران

تفسير موضوعی قرآن مجيد خواهران

( (استاد آقای يزدانی) در محل دانشکده پزشکی )

تفسير موضوعی قرآن مجيد برادران

( (استاد آقای يزدانی) در محل دانشکده پزشکی )

دوشنبه

شيمی تجزيه نظری

فيزيولوژی (2) نظری

فيزيولوژی (2) عملی گروه 2 ساعت 14:30-12:30

سه شنبه

شيمی آلی (2) نظری

چهارشنبه

کمک های اوليه نظری ساعت 9-8

کمک های اوليه عملی ساعت 10-9

اصول خدمات بهداشتی

     

پنجشنبه

         

دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 88 ترم اول پس از علوم پايه

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

فارماسيوتيکس (2) نظری

120504

1

3

فارماسيوتيکس (1) نظری

2

فارماسيوتيکس (2) عملی (لطفاً به تذکر شماره 2 توجه فرماييد)

1205041

1 و2و 3

1

همزمان با فارماسيوتيکس (2) نظری

3

بيوشيمی بالينی

1204642

1

2

بيوشيمی پايه

4

فيزيکال فارمسی (1)

120433

1

2

رياضيات، شيمی عمومی، فارماسيوتيکس (1) نظری

5

فارماکولوژی(1) نظری

1204291

1

4

فيزيولوژی (2) نظری و بيو شيمی پايه

6

زبان تخصصی

120519

1

2

زبان عمومی (1)

7

گياهان دارويي نظری

120520

1

2

----

8

گياهان دارويي عملی (لطفاً به تذکر شماره 2 توجه فرماييد)

120521

1 و2 و3

1

همزمان با گياهان دارويي

9

آمار و کار با بسته های آماری نظری

120506

1

2

رياضيات

10

آمارو کار با بسته های آماری عملی

1205061

1

1

همزمان با آمار نظری

تذکر : 1- چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

2- پس از انتخاب واحد برای تعيين گروه آزمايشگاه گياه شناسی و فارماسيوتيکس عملی دانشجويان گرامی همراه با چک ليست به آموزش مراجعه نمايند.

3- ثبت نام در گروه 1 و2 و3 آزمايشگاه گياهان دارويي و فارماسيوتيکس 2 موقت است و ليست نهايي گروه ها توسط آموزش تعيين می گردد.

**********************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

فارماکولوژی (1) نظری

11/2/91 ساعت 12-10

شنبه 10/4/91 ساعت 12-10

2

فيزيکال فارمسی (1)

شنبه 16/2/91 ساعت 10-8

سه شنبه 20/4/91 ساعت 12-10

3

زبان تخصصی

---

شنبه 24/4/91 ساعت 10-8

4

گياهان دارويي نظری

شنبه 30/2/91 ساعت 10-8

سه شنبه 13/4/91 ساعت 10-8

5

آمار و کار با بسته های آماری نظری

سه شنبه 26/2/91 ساعت 10-8

پنجشنبه 29/4/91 ساعت 12-10

6

فارماسيوتيکس (2) نظری

شنبه 6/3/91 ساعت 14-12

سه شنبه 27/4/91 ساعت 12-10

7

بيوشيمی بالينی

سه شنبه 19/2/91 ساعت 12-10

شنبه 17/4/91 ساعت 14-12

.

 

ايام هفته

10-8

12-10

14:30-12:30

16-14

شنبه

فيزيکال فارمسی (1)

گياهان دارويي نظری

فارماسيوتيکس (2) نظری

گياهان دارويي عملی گروه (1)

يکشنبه

فارماسيوتيکس (2) عملی گروه (1)

گياهان دارويي عملی گروه (2)

فارماسيوتيکس (2)عملی گروه (2)

گياهان دارويي عملی گروه (3)

فارماسيوتيکس (2) عملی گروه (3)

دوشنبه

فارماسيوتيکس (2) نظری

فارماکولوژی (1) نظری

زبان تخصصی گروه (1)

سه شنبه

آمار نظری

بيوشيمی بالينی

آمار عملی گروه 2

چهارشنبه

زبان تخصصی گروه (2)

فارماکولوژی (1) نظری

   

پنجشنبه

       

دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 88 ترم دوم پس از علوم پايه

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

فارماسيوتيکس (2) نظری (جامدات نظری)

120504

1

3

فارماسيوتيکس (1) نظری

2

فارماسيوتيکس (2) عملی (جامدات عملی) (لطفاً به تذکر شماره 2 توجه فرماييد)

1205041

1 و 2 و3

1

همزمان با فراماسيوتيکس (2) نظری

3

فارماکولوژی (2) نظری

1204301

1

4

فارماکولوژی (1) نظری

4

فارماکولوژی (2) عملی

1204302

1

1

فارماکولوژی (1) نظری همزمان با فارماکولوژی (2) نظری

5

واژه شناسی در داروسازی

120505

1

2

زبان تخصصی

6

آمار و کار با بسته های آماری نظری

120506

1

2

رياضيات

7

آمارو کار با بسته های آماری عملی

1205061

2

1

رياضيات همزمان با آمار نظری

8

گياهان داروئي نظری

120520

1

2

---

9

گياهان دارويي عملی (لطفاً به تذکر شماره 2 توجه فرماييد)

120521

1 و 2و3

1

همزمان با گياهشناسی نظری

10

فيزيکال فارمسی (2)

120434

1

2

فيزيکال فارمسی (1)

تذکر : 1- چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

2- پس از انتخاب واحد برای تعيين گروه آزمايشگاه گياه شناسی و فارماسيوتيکس عملی دانشجويان گرامی همراه با چک ليست به آموزش مراجعه نمايند.

3- ثبت نام در گروه 1 و2 و3 آزمايشگاه گياهان دارويي و فارماسيوتيکس(2 ) موقت است و ليست نهايي گروه ها توسط آموزش تعيين می گردد.

**********************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

فارماکولوژی (2) نظری

دوشنبه 11/2/91 ساعت 12-10

شنبه 10/4/91 ساعت 12-10

2

فيزيکال فارمسی (2)

شنبه 16/2/91 ساعت 10-8

سه شنبه 20/4/91 ساعت 12-10

3

آمار و کار با بسته های آماری نظری

سه شنبه 26/2/91 ساعت 10-8

پنجشنبه 29/4/91 ساعت 12-10

4

گياهان دارويي

شنبه 30/2/91 ساعت 10-8

سه شنبه 13/4/91 ساعت 10-8

5

فارماسيوتيکس (2)

شنبه 6/3/91 ساعت 14-12

سه شنبه 27/4/91 ساعت 12-10

6

واژه شناسی

----

پنجشنبه 22/4/91 ساعت 10-8

.

 

ايام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

فيزيکال فارمسی (2)

گياهان دارويي نظری

فارماسيوتيکس (2) نظری

گياهان دارويي عملی گروه 1

يکشنبه

فارماسيوتيکس (2) عملی گروه 1

واژه شناسی

گياهان دارويي عملی گروه 2

فارماسيوتيکس (2) عملی گروه 2

گياهان دارويي عملی گروه 3

فارماسيوتيکس (2) عملی گروه 3

دوشنبه

فارماسيوتيکس (2) نظری

فارماکولوژی (2) نظری

فارماکولوژی (2) عملی ساعت 14:30-12:30

سه شنبه

آمار نظری

آمار عملی

چهارشنبه

 

فارماکولوژی (2) نظری

   

پنجشنبه

       

 

دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 87

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

فارماسيوتيکس (4) نظری (نيمه جامدات نظری)

120513

1

2

فارماسيوتيکس (1) نظری

2

فارماسيوتيکس (4) عملی (نيمه جامدات عملی)

1205131

1 خواهران

2 برادران

3 مختلط

(ظرفيت هر گروه 19 نفر)

1

همزمان با فارماسيوتيکس (4) نظری

3

شيمی دارويي (2) نظری

120508

1

3

شيمی دارويي (1) نظری

4

دارو و درمان بيماريها (1)

120509

1

3

فارماکولوژی (2) نظری و فيزيولوژی (2) نظری

5

کنترل فيزيکو شيميايي داروها نظری

120449

1

2

شيمی عمومی، شيمی تجزيه و روش های آناليز دستگاهی نظری

6

کنترل فيزيکوشيميايي داروها عملی

(لطفاً به تذکر شماره (2) توجه فرماييد)

1204491

1

1

شيمی عمومی، شيمی تجزيه و روش های آناليز دستگاهی نظری

7

فارماکوگنوزی (2) نظری

1204535

1

3

مفردات پزشکی (1) نظری

8

کارآموزی داروخانه بيمارستانی

120530

1

2

 

9

تغذيه و رژيم های درمانی

1204321

2

3

 

تذکر : 1- چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

2- پس از ثبت درس برای ثبت گروه کنترل فيزيکو شيمايي عملی دانشجويان گرامی با همراه داشتن چک ليست به آموزش مراجعه نمايند.

**********************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

دارودرمان بيماريها (1)

دوشنبه 11/2/91

شنبه 10/4/91 ساعت 10-8

2

تغذيه

پنجشنبه 14/2/91ساعت 12-10

سه شنبه 20/4/91 ساعت 10-8

3

کنترل فيزيکوشيميايي داروها نظری

چهارشنبه 20/2/91 ساعت 14-12

چهارشنبه 14/4/91 ساعت 10-8

4

فارماسيوتيکس (4) نظری

يکشنبه 24/2/91 ساعت 10-8

شنبه 17/4/91 ساعت 10-8

5

شيمی دارويي (2) نظری

شنبه 30/2/91 ساعت 12-10

دوشنبه 26/4/91 ساعت 10-8

6

فارماکوگنوزی (2) نظری

شنبه 6/3/91 ساعت 14-12

پنجشنبه 29/4/91 ساعت 10-8

.

 

ايام هفته

10-8

12-10

14:30-12:30

شنبه

دارودرمان بيماری ها (1)

شيمی دارويی (2) نظری

مفردات پزشکی (2) نظری

يکشنبه

فارماسيوتيکس (4) نظری

تغذيه

دوشنبه

دارو درمان بيماری ها (1)

مفردات پزشکی (2) نظری

سه شنبه

کنترل فيزيکو شيمايي عملی گروه 1

فارماسيوتيکس (4) عملی گروه 1

کنترل فيزيکوشيميايي عملی گروه 2

فارماسيوتيکس (4) عملی گروه 2

کنترل فيزيکوشيميايي عملی گروه 3

فارماسيوتيکس (4) عملی گروه 3

چهارشنبه

شيمی دارويي (2) نظری

مواد خوراکی

کنترل فيزيکوشيمايي داروها نظری

پنجشنبه

کارآموزی داروخانه شهری

کارآموزی داروخانه شهری

 

 

دروس ارائه شده و برنامه امتحانات و برنامه هفتگی نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 86

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

پيش نياز

1

کنترل کيفيت

120462

1

2

همزمان با کنترل ميکروبی داروها نظری و عملی

2

کنترل ميکروبی نظری

120461

1

2

ميکروب شناسی، فارماسيوتيکس 1 تا 4

3

کنترل ميکروبی عملی

1204612

1

1

همزمان با کنترل ميکروبی نظری

4

کنترل مسموميت

120485

1

2

سم شناسی، فارماکولوژی، کمک های اوليه

5

بيوتکنولوژی

120518

1

3

بيولوژی مولکولی

6

کشت بافت سلولی گياهی (اختياری)

120548

1

2

فارماکوگنوزی (2)

7

راديوفارمسی (اختياری)

120474

1

2

شيمی دارويي و فارماکولوژی (2)

8

شيمی گياهی (اختياری)

120468

1

2

---

9

جامعه شناسی (اختياری)

120517

1

2

---

10

زبان عمومی (2)

221202

6 و7

4

زبان عمومی (1)

11

فارسی

237203

13

3

---

12

تغذيه و رژيم های درمانی

1204321

1

3

---

تذکر : 1-چنانچه غيبت دانشجويان در کليه دروس بيش از 4 جلسات باشد مطابق مقررات نمره صفر منظور خواهد گرديد.

2- دانشجويان در طول دوره تحصيل دو درس اختياری را بايد بگذرانند در صورتی که قبلاً يک درس اختياری گذرانده شده، يک درس از رديف 6 تا 9 را اخذ نمايند.

3- درس کنترل کيفيت در سه هفته آغازين روز های پنجشنبه ساعت 12-8 برگزار می گردد و در بقيه ترم روز های يکشنبه ساعت 14:30-12:30 برگزار می گردد.

4- پس از ثبت درس برای ثبت گروه کنترل ميکروبی عملی دانشجويان گرامی با همراه داشتن چک ليست به آموزش مراجعه نمايند.

***************************************************************************

برنامه امتحانی نيم سال دوم 91-1390

رديف

نام درس

تاريخ امتحان ميان ترم

تاريخ امتحان پايان ترم

1

بيوتکنولوژی

چهارشنبه 3/3/91 ساعت 12-10

شنبه17/4/91 ساعت 12-10

2

تغذيه و مواد خوراکی

چهارشنبه20/2/91 ساعت 14-13

چهارشنبه14/4/91 ساعت 12-10

3

کنترل ميکروبی

يکشنبه 24/2/91 ساعت 10-8

پنجشنبه22/4/91 ساعت 12-10

4

کنترل مسموميت

چهارشنبه 27/2/91 ساعت 10-8

يکشنبه 25/4/91 ساعت 12-10

5

کنترل کيفيت

يکشنبه 31/2/91 ساعت 14-12

يکشنبه 11/4/91 ساعت 12-10

6

کشت بافت سلولی گياهی اختياری

چهارشنبه 20/2/91 ساعت 15-13

سه شنبه13/4/91 ساعت 12-10

7

راديوفارمسی اختياری

چهارشنبه20/2/91 ساعت 15-13

سه شنبه13/4/91 ساعت 12-10

8

شيمی گياهی اختياری

چهارشنبه 20/2/91 ساعت 15-13

سه شنبه 13/4/91 ساعت 12-10

9

جامعه شناسی اختياری

چهارشنبه 20/2/91 ساعت 15-13

سه شنبه 13/4/91 ساعت 12-10

10

زبان عمومی (2)

چهارشنبه 13/2/91 ساعت 13-11:30

دوشنبه 19/4/91 ساعت 10-8

11

فارسی

 

شنبه 10/4/91 ساعت 10-8

**************************************************************************************************

ايام هفته

10-8

12-10

14:30-12:30

16-14

شنبه

فارسی(دکتر قاسميان)

يکشنبه

کنترل ميکروبی نظری

بيوتکنولوژی

کنترل کيفيت

دوشنبه

فارسی

سه شنبه

کنترل ميکروبی عملی گروه (1)

يا کنترل فيزيکوشيميايي عملی گروه (1)

کنترل ميکروبی عملی گروه (2)

کنترل فيزيکو شيميايي عملی گروه (2)

کنترل فيزيکوشيميايي عملی گروه (3)

کنترل ميکروبی عملی گروه (3)

چهارشنبه

کنترل مسموميت

بيوتکنولوژی

کنترل فيزيکوشيميايي نظری

مواد خوراکی 13-12

تغذيه 15-13

(دروس اختياری رديف های 9-6 جدول 1)

 

پنجشنبه

کارآموزی داروخانه بيمارستانی

کنترل کيفيت

کارآموزی داروخانه بيمارستانی

کنترل کيفيت

   

دروس ارائه شده نيم سال دوم 91-1390

دانشجويان ورودي 85

رديف

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد واحد

1

کارآموزی مقدماتی صنعت

120531

1

2

2

پايان نامه (1)

120534

1

2

3

پايان نامه (2)

120535

1

2

4

پايان نامه (3)

120536

1

4

5

کارآموزی داروخانه بيمارستانی بالينی

120533

1

6

6

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

120532

1

6

7

کارآموزی داروخانه بيمارستان

120530

1

2

** دانشجويان ورودی 85 در صورتی که هر يک از دروس جدول را نگذرانده اند آن ها را ثبت نمايند.

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-11-20 13:07    آمار بازدیدکنندگان   :  31532        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ